Nota prawna

Serwisy internetowe BL School oraz Test BL School znajdujące się w domenach www.blschool.pl; www.test.blschool.pl są wyłączną własnością Administratora strony będącego właścicielem marki handlowej Blended Learning School (zwaną dalej BL School). Dostęp do w/w serwisów oraz korzystanie z nich podlega ochronie prawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązującym prawie (w szczególności w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych; w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) oraz w postanowieniach przewidzianych poniżej.

PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

BL School przysługują wszelkie prawa autorskie do testów, materiałów, publikacji oraz rozwiązań technicznych a także wyglądu witryn BL School oraz Test BL School.
BL School przysługują wszelkie prawa do symboli oraz znaków towarowych prezentowanych na stronach serwisów BL School, które podlegają ochronie przewidzianej w ustawie Prawo własności przemysłowej.
Wszelkie materiały pochodzące z serwisów zewnętrznych na w/w stronach są udostępniane w oparciu oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi postanowieniami serwisów zewnętrznych.
Materiały pochodzące z serwisu You Tube udostępniane są w oparciu o pkt. 8 Warunków Korzystania z Usług (http://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms) zgodnie z którym, użytkownik serwisu You Tube zamieszczając w nim materiały udziela każdemu użytkownikowi Usług nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz na ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.
Materiały, testy, publikacje bądź rozwiązania techniczne zamieszczone w serwisach BL School nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody BL School. Wskazanym wyżej zakazom podlega również wygląd witryn.
Jakakolwiek forma kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania materiałów, publikacji bądź rozwiązań technicznych zawartych w serwisach BL School stanowi przestępstwo określone w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek formy naruszenia praw autorskich i pokrewnych podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zaniechanie naruszeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunkiem prawidłowego korzystania oraz działania serwisów jest wskazanie przez Użytkownika wymaganych w formularzu rejestracyjnym podstawowych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacji, bieżącej ewidencji oraz świadczenia usług edukacyjnych.
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Właściciel serwisu BL School zapewnia wszelkie wymagane prawem środki bezpieczeństwa mające na celu prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników serwisu BL School są chronione oraz zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. BL School oświadcza również iż dane osobowe Użytkowników serwisu nie będą powierzane, odsprzedawane ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane podmiotom trzecim.
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, aktualizowania danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Firma Translateria Robert Stańczyk (zwana dalej „Administratorem”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników posiadanego przez Administratora serwisu oferowanego pod adresem: www.blschool.pl oraz na jego podstronach. Informacje o osobach odwiedzających nasz serwis przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Odwiedzając serwis www.blschool.pl bądź www.test.blschool.pl akceptujesz poniższe zasady. Administrator wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej (wypełnianego przez Użytkownika formularza kontaktowego) do celów marketingowych wyłącznie na użytek własny. Administrator nie powierza ani nie planuje takiego powierzenia danych żadnemu podmiotowi. Udostępnianie danych może nastąpić wyłącznie podmiotom prawnie do tego upoważnionym. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania oraz zaprzestania przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Sposób realizacji tego uprawnienie określa Regulamin zamieszony na stronie internetowej serwisu Administratora.

DEFINICJE

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.blschool.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES

Żaden serwis internetowy, którego administratorem jest bl school, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem danych statystycznych.

Korzystając z Serwisu www.blschool.pl; www.test.blschool.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki. Zwyczajowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.